دست گرمی بازی کردن

قسمت بالای بدن

شکم

1پاها

2پاها

خنک شدن